Tuân thủ – tố tụng trong y tế

Chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng trong các lĩnh vực dược phẩm, sinh phẩm y tế, thiết bị y tế và thực phẩm về các vấn đề Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) và Thực hành bảo quản tốt (GSP), bệnh viện v.v., hỗ trợ các nhà sản xuất thiết kế và triển khai các quy trình tuân thủ toàn diện, các vấn đề pháp lý tuân thủ về y tế mang tính thách thức. Chúng tôi đã đại diện cho khách hàng trong các cuộc thanh kiểm tra và giải trình với cơ quan nhà nước, đồng thời bảo vệ khách hàng thành công trước nhiều cơ quan và trước tòa khi cần thiết.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.