Tranh tụng -Thuế

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong các vụ kiên liên quan về Thuế tại các địa phương trên toàn quốc. Chúng tôi đại diện cho khách hàng ở tất cả các giai đoạn của quy trình hành chính. Trọng tâm cụ thể trong hoạt động của chúng tôi là tư vấn cho khách hàng trong quá trình lập kế hoạch hoà giải và giải quyết thuận lợi các tranh chấp mà không cần kiện tụng, bất cứ khi nào có thể và vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Bằng cách nỗ lực giải quyết tranh chấp ở giai đoạn sớm nhất có thể, chúng tôi thường có thể đạt được kết quả thuận lợi cho khách hàng của mình không phải trả thêm chi phí, thời gian và khó giữ bí mật các thông tin cần thiết phải đi kèm với bất kỳ vụ kiện tụng hành chính nào về thuế. Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng một số tranh chấp không thể được giải quyết bằng cách hoà giải. Trong các vấn đề khởi kiện, chúng tôi có một đội ngũ những luật sư tranh tụng về thuế có kinh nghiệm, những người hiểu các vấn đề cơ bản về thuế và cách trình bày dễ hiểu, phù hợp với quy định pháp luật.

Các luật sư về thuế có hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thuế phát sinh trong nhiều ngành, bao gồm ngân hàng, sản phẩm tài chính, sản xuất, chế biến thực phẩm, bảo hiểm, giải trí và các ngành công nghiệp tiện ích.. Những vấn đề đó bao gồm các vấn đề về nợ / vốn chủ sở hữu, xác định quyền sở hữu tài sản, khấu trừ chi phí trong sản xuất trong nước theo quy định về Thuế, phân loại vốn so với chi phí, lỗ từ kinh doanh, giao dịch giữa các công ty và lợi nhuận hợp nhất, các giao dịch và cấu trúc của công ty, bản chất kinh tế và mục đích kinh doanh, các khoản tín dụng thuế, chuyển giá và tranh chấp về ngày giao dịch. Đối với thuế thu nhập và hoạt động kinh doanh, hợp nhất các báo cáo tài chính, đặc điểm thu nhập từ kinh doanh và kinh doanh khác, phân bổ chi phí, tính thuế của việc đầu tư và giao dịch hợp vốn, phạm vi miễn trừ theo luật định và theo trường hợp, phân bổ giá mua, mua lại và cho thuê thương mại, v.v.

 

 

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.