Chiến lược

Chúng tôi hỗ trợ giải quyết nhiều thách thức chính sách của chính phủ, vốn có trong việc tiến hành kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi trợ giúp khách hàng với nhiều nhu cầu về chính sách. Chúng tôi tư vấn cho nhiều công ty trong nhiều ngành về các xu hướng chính sách đóng vai trò là tai mắt của họ đảm bảo rằng những phát triển cơ quan và lập pháp có liên quan đến lợi ích của họ được hiểu rõ về các dự luật hoặc quy tắc được thông qua. Chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng về cách phản ứng hiệu quả với các cuộc điều tra.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc tận dụng kiến ​​thức liên quan do khách hàng yêu cầu, cũng như kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi về luật pháp và chính sách công để nâng cao khả năng đáp ứng phù hợp mục tiêu của khách hàng đưa ra: tư vấn pháp lý và giải pháp phù hợp thực tiễn tình huống.

Phản hồi thông tin/chất vấn của cơ quan nhà nước – Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về cách trả lời thích hợp đối với các vấn đề pháp lý mà khách hàng đang bị thử thách. Chúng tôi tư vấn và đại diện cho các khách hàng trong vấn đề lập các giải trình bằng văn bản hoặc trực tiếp với cơ quan nhà nước, tương tác với các bên liên quan và giúp quản lý doanh nghiệp các cân nhắc về luật pháp, chính sách hoặc quan hệ công chúng.

Pháp luật – Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các giải pháp của chúng tôi được đưa ra trong vai trò là khách hàng và khách hàng hiểu rõ các quy định của pháp luật có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi tìm hiểu, nhận định chi tiết các vấn đề liên quan đến hoạt động của khách hàng, thay mặt khách hàng giải quyết các vấn đề cụ thể của họ. Chúng tôi tận dụng mọi cơ hội có thể để đạt được một kết quả tích cực

Hướng dẫn và xây dựng chính sách quy định – Chúng tôi đề xuất các quy trình tuân thủ pháp lý phù hợp  đáp ứng đồng thời các quy định của cơ quan nhà nước và mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi có quan điểm của người trong cuộc về các xu hướng ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh và chúng tôi tư vấn cho khách hàng của mình về kết quả tiềm năng của các quyết định pháp lý. Cách tiếp cận của chúng tôi có thể liên quan đến sự phối hợp với cơ quan tài phán hoặc các bên liên quan khác mà chúng tôi có chung mối quan tâm

Giám sát vấn đề / giải quyết – Chúng tôi theo dõi một cách thận trọng sự phát triển của chính sách pháp luật và hành chính trong các lĩnh vực liên quan và đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi không chỉ biết về những thay đổi chính sách khi chúng xảy ra, mà còn cả xu hướng suy nghĩ giữa các thay đổi chính sách.

Chúng tôi: Sự kết hợp giữa lãnh đạo và kinh nghiệm này chuyển thành một cấp độ giá trị cho khách hàng của chúng tôi.

 

 

 

 

 

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.