Pháp luật tài chính

Quy định
Các hoạt động tư vấn của chúng tôi trải dài từ quy định về dịch vụ tài chính tiêu dùng đến quy định của hệ thống thanh toán đến sáp nhập và mua lại, và các vấn đề cấu trúc khác mà các tổ chức tài chính phải đối mặt. Chúng tôi hiểu những thay đổi địa chấn đã xảy ra trong bối cảnh tài chính, bao gồm những cải cách quan trọng do các Cơ quan có thẩm quyền ban hành đi kèm với những cải cách lập pháp đó và những thay đổi trong công nghệ tài chính (fintech) và thị trường tài chính
Giao dịch kinh doanh
Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức trong việc cấu trúc và đàm phán các hợp đồng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính và đạt được các phê duyệt quy định cần thiết cho các thỏa thuận kinh doanh cơ bản, các nhà điều hành hệ thống thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ cũng như công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính và thế chấp. Cho dù vấn đề liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc thành lập tổ chức tài chính, mua lại các tài sản tài chính, thành lập một liên minh chiến lược hay thuê ngoài các quy trình cốt lõi.
Tố tụng 
Chúng tôi đã đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến dịch vụ tài chính ngân hàng trước Tòa án.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.