Đầu tư

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tổ chức và tư vấn về: đăng ký theo Luật Đầu tư; chuyên về tất cả các chiến lược và công cụ đầu tư, bao gồm nợ, vốn chủ sở hữu, các công cụ phái sinh, ngoại tệ, hàng hóa, tài chính có cấu trúc và sự kết hợp của những điều trên; vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm; địa ốc; các công ty phát triển kinh doanh. Lời khuyên của chúng tôi cũng bao gồm phạm vi rộng lớn của các vấn đề pháp lý và tuân thủ mà Cơ quan có thẩm quyền, cố vấn của họ và hội đồng quản trị của họ phải đối mặt theo luật và quy định của các khu vực pháp lý khác nhau mà họ hoạt động. Đặc biệt, chúng tôi tư vấn cho khách hàng của mình về các luật và quy định phức tạp quản lý chứng khoán, quỹ và cố vấn. Chúng tôi cũng thường được yêu cầu phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc có được miễn trừ hoặc cơ sở khác để đăng ký theo Đạo luật đầu tư.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.